Ønsker du at være medlem af Kattinge bylaug

Udfyld nedenstående skema og vi vender tilbage til dig

Man skal som minimum udfylde mail, navn og efternavn - vi ser også gerne at du udfylder adresse.

* Skal udfyldes


Om medlemskab i foreningen

Kattinge Bylaug har omkring 100 voksne medlemmer, med tilhørende børneflok.(optalt i 2015 til 48 børn i alderen 0-15 år)


Hvem kan blive medlemmer
Du kan blive medlem af Kattinge Bylaug hvis du bor i, eller omkring Kattinge Landsby.

Pris for medlemsskab
Medlemsskab koster i 2018/2019: 50 kr. pr. år pr. voksen i husstanden
Kontingent bedes indbetalt i oktober/november forud for det efterfølgende år.
Der kan indbetales via kontooverførelse på vores konto (se intern hjemmeside via login)
alternativt på mobile pay til Michaen Høien: Mob: 27 14 65 34. (Husk at skrive navn og adresse på indbetaler)

Medlemsfordele
Medlemsskabet giver adgang til en perlerække af gode arrangementer og oplevelser - se "Årshjulet".
Ydermere har medlemmer mulighed for at leje bylaugets store 60 personers festtelt og vores fine pavillion, til en meget overkommelig pris.
Sidst men ikke mindst får medlemmer 2 gange om året det længe ventede nyhedsbrev "Kattinge Folk"

Hjælp til arrangementer
Årshjulets arrangementer løftes i fællesskab, hvorfor bestyrelsen jævnligt søger hjælp hos medlemmerne til diverse praktiske opgaver som eksempelvis opstilling/nedtagning af festtelt, bagning af fastelavnsboller med meget mere. Kontakt gerne bestyrelsen inden et arrangement, hvis du vil hjælpe.


Vedtægter for Kattinge bylaug

Bylaugets vedtægter:

1. Bylaugets navn er Kattinge Bylaug med hjemsted i Kattinge by, Herslev sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt.

2. Beboere i Kattinges naturlige geografiske område kan optages i Kattinge Bylaug.

3. Bylaugets formål er at varetage beboernes fælles interesser og styrke sammenholdet blandt beboerne.

4. Generalforsamlingen er bylaugets højeste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling med 2 medlemmer + 1 suppleant på lige årstal og 3 medlemmer + l suppleant på ulige årstal. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen vælger selv sin oldermand og næstoldermand.

5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i september. Der indkaldes ved opslag med 14 dages varsel. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, meddeles samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen aflægger oldermanden beretning om Bylaugets virksomhed. Regnskab og forslag til budget fremlægges. Bestyrelsen fremkommer med forslag til kontingent.
Hvert betalende medlem har en stemme ved generalforsamlingen. Forslag til dagsorden indsendes til bestyrelsen senest den 1. september.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring med oplysning om dagsordenen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal i så fald afholdes med 8 dages varsel inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

7. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal.

8. Bestyrelsen har ledelsen af Bylaugets virksomhed. Ved møderne føres protokol over forhandlingerne. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

9. Bylaugets regnskabsår går fra september til september. Regnskaberne skal revideres af en revisor.

10. Bylauget anmeldes til kommunen som høringsberettiget i henhold til lovgivningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kattinge den 27. april 1979.